S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

SOCIETATEA PE ACȚIUNI „CET-Nord” în proces de reorganizare, în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-Nord” din 15.06.2023 (Proces-verbal nr.8) anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, la data de 30 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

  1. Cu privire la aprobarea contractului de fuziune prin absorbție între S.A. „CET-Nord” (în calitate de persoană juridică absorbantă) și Î.S. „Termogaz-Bălți” (în calitate de persoană juridică absorbită).

  2. Cu privire la aprobarea actului de transmitere-primire a activelor și pasivelor ca urmare a reorganizării.

  3. Cu privire la aprobarea bilanțului contabil consolidat.

  4. Cu privire la aprobarea delegării împuternicirilor de a semna bilanțul contabil consolidat.

  5. Cu privire la aprobarea majorării capitalului social al S.A. „CET-Nord” prin emisiune suplimentară de acțiuni.

  6. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „CET-Nord”.

  7. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare a acționarilor, începând cu 21.06.2023 până la 30.06.2023, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.