S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

ANGAJAMENT DE INTEGRITATE

COVENANT OF INTEGRITY

 

To: North Central Heating Power Plant

 

,,CET-Nord” SA takes very seriously allegations of fraud and corruption in its projects. When “CET-Nord” SA receives such allegations, they are processed in accordance with “CET-Nord” SA’s Enforcement Policy and Procedures (available at www.cet-nord.md). These policies provide that “CET-Nord” SA will investigate and, if necessary, impose a sanction for the following “Prohibited Practices”: coercion, collusion/secret agreement, corruption, fraud, misuse of resources, theft and obstruction.

ANGAJAMENT DE INTEGRITATE

 

Către: Centrala Electrică cu Termoficare Nord

 

,,CET-Nord” SA consideră foarte serioase acuzațiile de fraudă și corupție în proiectele sale. Atunci când  ,,CET-Nord” SA primește astfel de acuzații, acestea sunt procesate în conformitate cu politica și procedurile de aplicare a cadrului normativ ,,CET-Nord” SA (disponibile la www.cet-nord.md). Aceste politici prevăd că ,,CET-Nord” SA va investiga și, dacă este necesar, va impune o sancțiune pentru următoarele „Practici interzise”: constrângere, coluziune / înțelegere secretă, corupție, fraudă, utilizare abuzivă a resurselor, furt și obstrucție.

We shall, for the duration of the Contract appoint and maintain in office an officer, who shall be a person reasonably satisfactory to you and to whom you shall have full and immediate access. This person will have the duty, and the necessary powers to ensure compliance with this Covenant.

For the purpose of complying with this Covenant, the terms set forth below define Prohibited Practices as:

 • Coercive Practice which means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of any party to influence improperly the actions of a party;
 • Collusive Practice which means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party; 
 • Corrupt Practice which means the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;
 • Fraudulent Practice which means any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation; 
 • Misuse of the Company’s Resources or Assets which means improper use of the Company's resources or assets, committed either knowingly or recklessly;
 • Obstructive Practice which means any of (1) destroying, falsifying, altering or concealing of evidence material to a Company investigation, which impedes the Company’s investigation; (2) making false statements to investigators in order to materially impede a Company investigation into allegations of a Prohibited Practice; (3) failing to comply with requests to provide information, documents or records in connection with a Company investigation; (4) threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to a Company investigation or from pursuing the investigation; or (5) materially impeding the exercise of the Company’s contractual rights of audit or inspection or access to information; and
 • theft which means the misappropriation of property belonging to another party.

We declare and covenant that, except for the matters disclosed in this Covenant of Integrity:

1. we, as well as all of our directors and employees, have not been convicted in any court of any offence involving a Prohibited Practice in the provision of works, goods or services during the ten years immediately preceding the date of this Convenant;

2. none of our directors, employees, has been dismissed or has resigned from any employment on the grounds of being implicated in any Prohibited Practice;

3. we, and our directors, employees, have not been excluded by any business partner from participation in a public / sectoral procurement procedure or entering into a contract with any business partner on the grounds of engaging in a Prohibited Practice;

4. we further undertake to immediately inform the business partners if this situation were to occur at a later stage.

If applicable, provide full disclosure of any convictions, dismissal, resignations, exclusions or other information relevant to Articles (1), (2), (3) or (4) in the box below..

Pe durata contractului vom numi și menține în funcție o persoană responsabilă, care va fi rezonabil de satisfăcătoare pentru Dvs. și la care veți avea acces deplin și imediat. Această persoană va avea datoria și împuternicirile necesare pentru a asigura respectarea prezentei Declarații.

În scopul respectării prezentei Declarații, termenii stabiliți mai jos definesc practicile interzise în felul următor:

 • practică coercitivă / de constrângere înseamnă afectarea sau vătămarea, sau amenințarea cu afectarea sau vătămarea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății oricărei părți pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile uneia dintre părți;
 • practică coluzivă înseamnă un acord între două sau mai multe părți menit să realizeze un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod nepotrivit acțiunile altei părți;
 • practică coruptă înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
 • practică frauduloasă înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv o denaturare, care, în mod conștient sau imprudent, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
 • utilizare abuzivă a resurselor sau activelor Societății înseamnă utilizarea necorespunzătoare a resurselor sau activelor Societății, săvârșită fie în cunoștință de cauză, fie din imprudență;
 • practică obstructivă înseamnă oricare dintre următoarele (1) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea materialelor de probă pentru o investigație a Societății, care împiedică ancheta Societății; (2) depunerea de declarații false pentru a împiedica în mod material o investigație a Societății asupra acuzațiilor de practică interzisă; (3) nerespectarea cererilor de furnizare de informații, documente sau înregistrări în legătură cu o investigație a Societății; (4) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să dezvăluie cunoștințele sale despre aspectele relevante pentru o investigație a Societății sau să continue ancheta; sau (5) împiedicarea materială a exercitării drepturilor contractuale ale Societății pentru efectuare de audit sau inspecție sau de acces la informații; și
 • furt înseamnă deturnarea bunurilor aparținând altei părți.

Declarăm și exprimăm angajamentul că, ținând cont de excepția aspectelor dezvăluite mai sus în acest Angajament de integritate:

1. noi, precum și toți directorii, angajații, nu am fost condamnați în nicio instanță pentru vreo infracțiune care implică o practică interzisă în prestarea de lucrări, bunuri sau servicii în timp de zece ani anterior datei acestui Angajament;

2. niciunul dintre directorii noștri, angajații, nu a fost demis sau nu a demisionat pe motiv că este implicat într-o practică interzisă;

3. noi, și directorii, angajații, nu am fost excluși de nici un partener de afaceri de la participarea la o procedură de achiziții publice / sectoriale sau încheierea unui contract cu oricare partener de afaceri din motivul implicării într-o practică interzisă;

4. ne angajăm în continuare să informăm imediat partenerii de afaceri dacă această situație ar avea loc într-o etapă ulterioară.

Dacă este cazul, furnizați dezvăluirea completă a oricăror condamnări, revocări, demisii, excluderi sau alte informații relevante pentru articolele (1), (2), (3) sau (4) în tabelul de mai jos.

Name of Entity Required to be Disclosed /

Numele entității care trebuie să fie dezvăluit

Reason Disclosure is Required1 /

Motivul pentru care dezvăluirea este obligatorie

 

 

 

 

 

 

 

We grant ,,CET-Nord” SA and/or persons appointed by them, the right of inspection of our, and any proposed subcontractors, suppliers, sub-suppliers, concessionaires, consultants and sub-consultants accounts and records and permission to have any such accounts and records audited by auditors appointed by ,,CET-Nord” SA, if required by ,,CET-Nord” SA. We accept to preserve these records generally in accordance with applicable law, but in any case, for at least 5 (five) years from the date of substantial completion of the Contract.

Acordăm ,,CET-Nord” SA și / sau persoanelor desemnate de acesta, dreptul de verificare a conturilor și înregistrărilor noastre și ale oricăror subcontractanți, parteneri de afaceri, concesionari, consultanți și sub-consultanți, precum și permisiunea de a supune astfel de conturi și înregistrări auditului de către auditori desemnați de ,,CET-Nord” SA, în caz că este solicitat de ,,CET-Nord” SA. Acceptăm păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu legislația aplicabilă, dar în orice caz timp de cel puțin 5 (cinci) ani de la data finalizării Contractului.

Name / Nume:

 

In the capacity of / În poziţia de:

 

Signed / Semnat:

 

Duly authorised to sign for and on behalf of /

Autorizat în mod corespunzător să semneze pentru și în numele:

 

Date / Data:

 

I also confirm that I have taken the training course “ASB Consultant Integrity Training”2 on Date / De asemenea, confirm că am urmat cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” pe data:

 

 

1For each matter disclosed, provide details of the measures that were taken, or shall be taken, to ensure that neither the disclosed entity nor any of its directors, employees or agents commits any Prohibited Conduct in connection with the procurement process for the Contract.

 2As available at https://www.cet-nord.md

1Pentru fiecare problemă dezvăluită, furnizați detalii cu privire la măsurile care au fost luate sau care trebuie luate pentru a se asigura că nici entitatea dezvăluită, nici vreunul dintre directorii, angajații sau agenții săi nu comite nicio conduită interzisă în legătură cu procesul de achiziție pentru Contract.  

2După cum este disponibil la https://www.cet-nord.md