S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Noutăți

Convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

S.A. „CET-Nord” în temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 05.05.2023 (Proces-verbal nr.6) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 09 iunie 2023, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022
 2. Cu privire la examinarea Raportului auditorului pentru anul 2022
 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2022
 4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022
 5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2022
 6. Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a Societății pentru anii 2023-2025
 7. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a entității pentru anul 2023
 8. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022
 9. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023
 10. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
 11. Cu privire la rezultatele controlului ANRE asupra activității licențiate desfășurate de către S.A. „CET-Nord” în perioada anilor 2019-2021
 12. Cu privire la rezultatele controlului Serviciului Fiscal de Stat privind corectitudinea calculării, achitării impozitelor și taxelor pentru perioada 01.01.2018-30.06.2022
 13. Cu privire la rezultatele controlului Inspecției Financiare privind corectitudinea stabilirii compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în perioada de activitate 01.11.2021-31.05.2022.
 14. Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
 15. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
 16. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății
 17. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
 18. Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit
 19. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
 20. Cu privire la alegerea Președintelui Comitetului de Audit
 21. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 29.05.2023 până la 09.06.2023, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.