CET-Nord SA
0231 91-000

Noutăți

Сonvocarea Adunării Generale a acționarilor "CET-Nord" SA

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 19.05.2021 (Proces-verbal nr.5) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 11 iunie 2021, orele 12:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a Adunării - cu prezența acționarului.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

 1. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2020
 2. Cu privire la examinarea Raportului auditorului
 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2020
 4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2020
 5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2020
 6. Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare pentru anii 2021-2023
 7. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021
 8. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției
 9. Cu privire la aprobarea simbolurilor corporative a entității și a Regulamentului privind utilizarea simbolurilor corporative ale S.A. „CET-Nord”
 10. Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
 11. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății
 12. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății
 13. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
 14. Cu privire la alegerea Președintelui Comitetului de Audit
 15. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 31.05.2021 până la 11.06.2021, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.