S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Объявления

Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor

În temeiul deciziei Consiliului S.A.„CET-NORD” din 10.05.2024 (Proces-verbal nr.7) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, la data de 26 iunie 2024, orele 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

 1. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2023
 2. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent pentru anul 2023
 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2023
 4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2023
 5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2023
 6. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a entității pentru anul 2024
 7. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023
 8. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024
 9. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei
 10. Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a entității pentru anii 2024-2026
 11. Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă
 12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Societății „CET-Nord” în redacție nouă
 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă
 14. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de audit a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă
 15. Cu privire la rezultatele auditului Curții de Conturi privind conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022
 16. Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
 17. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
 18. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății
 19. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
 20. Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit
 21. Cu privire la alegerea președintelui Comitetului de Audit
 22. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
 23. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 14.06.2024 până la 26.06.2024, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.