акционерное общество

мы согреваем Ваши сердца

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 685
din 20.08.2014

INFORMAŢIA
privind pregătirea fondului locativ pentru
perioada de toamnă-iarnă 2014-2015
la data 01.10.2014
SA „CET-NORD”

Se prezintă lunar împreună cu informaţia acumulată pînă la data de 20 a luni respective
(august, octombrie, decembrie 2014)

(cumulativ)

Nr.
d/o
Indicii principaliUnitatea de măsurăTotalÎndeplinit la 01.10.2014
1 2 3 4 5
1. Numărul total de blocuri locative cu multe apartamente/numărul de apartamente în ele, unităţi unităţi/apartament   771/32731
2. Numărul apartamentelor din blocurile locative multietajate în care au fost instalate: unităţi    
sobe unităţi    
sisteme de încălzire autonomă unităţi    
3. Îndeplinite lucrări de reparaţie capitală şi curentă: unităţi/mii lei    
blocuri locative unităţi/mii lei    
acoperişuri (m2) m2/mii lei    
uşi şi ferestre (unităţi) m2/mii ei    
de profilaxie, spălare, reparaţie şi încercări hidraulice ale sistemelor interne de încălzire, blocuri blocuri/mii ei    
schimbarea uşilor şi ferestrelor m2/mii lei    
izolarea termică a pereţilor exteriori m2/mii lei    
4. Încheierea contractelor în scris cu consumatorii de servicii pentru: unităţi    
deservirea tehnică a blocurilor locative unităţi    
închirierea apartamentelor unităţi    
transportul deşeurilor menajere unităţi    
încălzire centralizată unităţi   27272
alimentare cu apă caldă menajeră unităţi    
5. Datoriile locatarilor pentru: mii lei    
deservirea tehnică a blocurilor locative şi reţelelor inginereşti din interiorul acestora mii lei    
închirierea apartamentelor mii lei    
agent termic – încălzirea centralizată mii lei   56308.94
apă rece                   mii lei    
apă caldă menajeră mii lei    
6. Acţiuni întreprinse faţă de persoanele răuplatnice pentru serviciile locativ-comunale: unităţi/mii lei    
înmînarea avizelor de reeşalonare a datoriilor (cu semnarea avizului de către dintregestionarul fondului locativ şi consumator)      
cereri de chemare în judecată a răuplatnicilor     565/4367.57
alte acţiuni     474/3917.14
suma transferată pe contul prestatorilor de servicii în urma măsurilor întreprinse     1300.69
7. Nisip depozitat m3    
8. Tarif pentru transportarea deşeurilor lei/persoană/lună    
9. Deservirea tehnică a blocurilor locative şi a reţelelor inginereşti din interiorul acestora lei/lunar/mp    
Tariful pentru închirierea locuinţelor lei/lunar/mp    
10. Numărul contoarelor instalate la branşamentele blocurilor locative pentru evidenţa energiei termice unităţi la bloc 659/189

Instalate în

perioada de gestiune

în total   12 7
doar în luna de raportare   - -
11. Numărul contoarelor instalate  în apartamente pentru evidenţa consumului individual: unităţi în apartamente  

Instalate în

perioada de gestiune      

în total apă potabilă      
apă caldă menajeră      
doar în luna de raportare apă potabilă      
apă caldă menajeră      
12. Numărul înregistrat al tuturor asociaţiilor create unităţi   instituite în perioada de gestiune
Numărul înregistrat al asociaţiilor create în luna de raportare unităţi   instituite în perioada de gestiune
13. Numărul blocurilor locative, numărul apartamentelor transmise în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate şi asociaţiilor de coproprietari în condominiu unităţi   instituite în perioada de gestiune